maandag 29 november 2010

Green, green grass / Groen, groen gras

One of Claire's wishes was to have grass in her little garden. Claire: "Grass gives me a feeling of freedom. I love to walk on grass, bare feet or just lay down on it on a nice summer day. It also goes well with the whole garden make over. And, in winter the garden stays green".

Een van Claire's wensen was om gras te hebben in haar kleine tuin. Claire: "Gras geeft mij een gevoel van vrijheid. Ik houd ervan om met blote voeten over gras te lopen of erop te liggen op een heerlijke zomerdag. Het combineert ook goed met de hele verandering van de tuin. En, in de winter blijft de tuin groen".

zaterdag 27 november 2010

Porch Elements / Elementen van de Veranda

After the make over of the porch it had to be finished with elements that made the porch more comfortable. Because we believe in making your house a home it's the same principle for the porch  ... make your porch a place to be comfortable at. Claire placed rattan blinds at the front, rattan mats on the roof, a little umbrella (Riviera Maison) on the table, many pillows to sit on, some wesp catchers and candle holders hanging on the front bar of the porch, two mirrors to reflect some sunlight, two candeliers in a corner, a rocking chair, her vintage radio's on a shabby shelf, a collection of birdhouses, hooks with hearts, baskets with plants, and much more.

Nadat de make over klaar was voor de veranda moest het wel afgemaakt worden met verschillende elementen die de veranda een comfortabel gevoel zouden geven. Omdat wij geloven dat het belangrijk is om een huis een thuis te maken geldt dit ook voor de veranda... Maak je veranda een comfortabele plek. Claire plaatste rieten rolgordijnen aan de voorkant, rieten matten op het dak, een kleine parasol (Riviera Maison) op tafel, veel kussens om op te zitten, wespenvangers and kaarsenhoudertjes aan de balk van de veranda, twee spiegels om wat zonlicht te reflecteren, twee kroonluchtertjes in een hoek, haar vintage radio's op een oud plankje, een verzameling vogelhuisjes, haken met harten, een schommelstoel, mandjes met planten, en nog veel meer.


vrijdag 26 november 2010

Doily Handbag / Handtas met Kanten Kleedje

As promised before, I'd show you what I would do with my newfound treasures. Well here's number one! My Doily Handbag! I love the girly silhoutte.  I wanted the beautiful intricate pattern of the doily to be shown to its best. So, I sewed it on this linen natural coloured fabric, which compliments it beautifuly. 
The flower is made of two other doilies, that my mom brought home. But I wasn't really impressed about their pattern. So those were perfect to crumple up in a rose-like flower. Some new lace to finish it and voilá! I think I'm in love...

Zoals eerder beloofd, zou ik laten zien wat ik zou doen met mijn nieuwe schatten. Wel, hier is nummer een! Mijn Kanten Kleedjes Handtas! Ik ben dol op het 'girly' silhouet. Ik wilde het mooie verfijnde patroon van het kanten kleedje op z'n best laten zien. Dus naaide ik het op deze linnen stof in natuurlijke tint, die er heel goed bij past. 

De bloem is gemaakt van 2 andere kleedjes, die mijn moeder thuis bracht. Maar ik was niet echt gecharmeerd van de patronen. Dus die waren perfect om op te kreuken tot een roos-achtige bloem. Wat nieuw kant erbij om het af te maken en voilá! Ik denk dat ik verliefd ben...

donderdag 25 november 2010

The New Henhouse / Het nieuwe kippenhok

Claire bought a second hand henhouse and painted it from a dark green and yellow henhouse into pastel green and white one to create a fresh look and to give it the same shabby chic feel as the porch. It was a lot of work, because the henhouse was covered all over ivy. But it was worth the work - see the result for yourself...


Claire kocht een tweedehands kippenhok en verfde het van een donkergroen en geel kippenhok naar een pastelgroen en wit hok om een frisse look te geven en het hok dezelfde shabby chic sfeer te geven als de veranda. Het was een hoop werk omdat het kippenhok helemaal begroeid was met klimop (hedera). Maar het was het waard - zie zelf het resultaat...

 

woensdag 24 november 2010

My new found treassures / Mijn nieuwe schatten

There's so much more character in that one unique item you discover in a rummage-sale-like second hand store, than in most mass production. The bit of history connected to it. And the bumps, scratches and weathered paint that comes to testify of that story.... I love it!

In that I search for designs that gives me that love-it!-effect. This time, I felt like a child in a candystore. Especially when I got to plunch my hands in the basket of knitted thingies that grannies lay on the table. Yes!!

Now, don't think these treassures will remain the way I bought them. No way! I will paint the dark wood, white. And granny's knitted thingies and windownets will become... well, just wait and see
coming soon! ;-)
>> click to see the Doily bag 
>> click to see the sidetable

Er zit zoveel meer karakter in dat ene unieke dingetje dat je ontdekt in een rommelmarkt-achtige kringloopwinkel, dan in de meest massaproductie. Dat beetje geschiedenis dat eraan vast zit. En de deuken, krassen en verweerde verf die getuigen van dat verhaal... I love it! 


Daarin zoek ik naar ontwerpen die mij dat love-it!-effect geven. Deze keer, voelde ik mij als een kind in een snoepwinkel. Vooral toen ik met mijn handen mocht duiken in een mand met 'gehaakte oma kleedjes'. Yes!!


Nu moet je niet denken dat deze schatten zullen blijven zoals ik ze heb gekocht. No way! Het donkere hout wordt wit. En oma's gehaakte kleedjes en vitrages worden.... ach, wacht maar af. Komt binnenkort! ;-)
>> klik om de Handtas met kanten kleedje te zien
>> klik om de bijzettafel te zien
 

dinsdag 23 november 2010

Creating a porch/ Een veranda maken

This part of Claire's garden make over is about the porch. First we got rid of the old henhouse (later we'll show you the new henhouse). Then we had to remove the big tree in the garden. After that we laid in bricks. On top of the bricks we put a construction of beams. On top of the beams we put scaffold planks. Then we made a foundation with beams for the roof. We painted the beams white. We placed wooden plates as a wall with the idea that they're bead parts and painted them pastel green. On the roof we placed glass parts so the light can come through. Instead of windows we used radiator covers and painted them white. We placed a big table and two benches to create enough room to relax. We also placed two chandeliers to create elegant lights.


Dit gedeelte van Claire's make over voor de tuin is de veranda. Als eerste moest het oude kippenhok weg (later laten we het nieuwe kippenhok zien). Daarna moesten we de grote boom uit de tuin verwijderen. Hierna hebben we stenen geplaatst. Op de stenen legden we een constructie van balken. Op de balken plaatsten we steigerhouten planken. Daarna maakten we een constructie met balken voor het dak. We verfden de balkenconstructie wit. We plaatsten houten platen op de muur met het idee van losse kraaldelen en we verfden dit pastelgroen. Op het dak plaatsten we glasdelen zodat het licht erdoorheen zou komen. In plaats van ramen gebruikten we radiatorbekleding en verfden deze wit. We plaatsten een grote tafel en twee bankjes zodat er voldoende gelegenheid zou zijn om te relaxen. Ook hingen we twee kroonluchtertjes op om elegant licht te creëren.

 

maandag 22 november 2010

Sometimes it begins with a plan/ Soms begint het met een plan
This year Claire wanted to make over her garden. And it began with a plan. "I'm not always starting with a plan, but this project had so many details that I wanted to make sure we didn't miss out anything in the end. So I read many, many magazines about gardens. In spite my garden is not big, there still was enough on my wishlist...
A porch with pastel green walls and whites, old elements and elegant fences.
Grass, a lot of grass to lay down on it.
A bird bath 'cause I really am a bird lover.
A new henhouse, because the porch would come on their old henhouse.
A lot of plants and flowers, especially roses, hydrangas, wistaria, eucalyptus and more...
And a shabby chic feel in the end!
The coming posts I will show you each detail that I've changed to give you a good idea of the changes in my garden. (click here to see the other posts) These photos are of the previous garden."Dit jaar wilde Claire een make over voor haar tuin. En het begon met een plan. "Ik begin niet altijd met een plan, maar dit project had zoveel details zodat ik zeker wilde weten dat ik niets zou vergeten als het project klaar zou zijn. Dus ik las heel veel magazines over tuinen. Ondanks dat mijn tuin niet groot is, had ik genoeg op mijn wensenlijstje...
Een veranda met pastelgroene muren en veel wit, oude elementen en elegante hekjes.
Gras, heel veel gras om op te kunnen liggen.
Een vogelbad omdat ik een echte vogelliefhebster ben.
Een nieuw kippenhok, omdat de veranda op de plek van het oude kippenhok zou komen te staan.
Veel planten en bloemen, in ieder geval rozen, hortensia's, blauwe regen, eucalyptus en meer.
En als laatste een shabby chic gevoel!
De komende berichten zal ik ieder detail laten zien dat ik heb veranderd om je een duidelijk idee te geven over de veranderingen in mijn tuin. (klik hier om de andere berichten te zien) Deze foto's zijn nog van de oude tuin."

vrijdag 19 november 2010

My creative room prt 1 / Mijn creatieve kamer dl 1


Creativity needs room! And that's what Karin did, she made room for her creative expressions.
before
before
"I love my home, but most of all I love my creative room. Don't mind spending a lot of time there! We bought this home just over a year ago and one of the best things about it, is to be able to have my own room for doing all that I am doing. 

Now to store all my stuff, I needed a lot of cabinetspace. And as I couldn't find one that was affordable, suitable and pretty enough, I made it myself! That is... my husband did ;-) 

For the classic cabinet, I found an old secondhand chest that we build upon and painted white all over. (It still needs a frame on the top to finish and make it perfect!). >>click here to read part 2

Creativiteit heeft ruimte nodig! En dat is wat Karin deed, zij maakte ruimte voor haar creatieve uitingen. 

"Ik ben dol op mijn huis, maar het meest hou ik van mijn creatieve kamer. Ik vind het niet erg om daar heel veel tijd door te brengen! We kochten dit huis iets meer dan een jaar terug en een van de beste dingen ervan is de mogelijkheid mijn eigen kamer te hebben voor alles wat ik doe. 

Om al mijn spullen te kunnen bergen, had ik veel kastruimte nodig. En omdat ik geen kast kon vinden die betaalbaar, geschikt en mooi genoeg was, maakte ik het zelf! Althans… mijn man maakte het ;-)

Voor de klassieke kast, vond ik een oud tweedehands dressoir waar we bovenop bouwden en wit schilderden. (Het heeft nog een kooflijst nodig om het af en perfect te maken!). 

Kreadoe: creative fair / creatieve beurs

joydesign.eu
This month I visited Kreadoe, the annual creative fair in Utrecht (Netherlands). In my quest to find new and inspiring techniques, I've come across some very nice stands. Here's some eyecandy. Click here to see more. KJ
Elines Huis
Deze maand bezocht ik Kreadoe, de jaarlijkse creatiefbeurs in Utrecht. In mijn zoektoch naar nieuwe en inspirerende technieken, kwam ik langs een aantal hele leuke stands. Hier zijn wat mooie dingen. Klik hier om meer te zien. 
KJ

click here to see more pics!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...