woensdag 29 december 2010

Little flower / Kleine bloem

Claire was at a flower shop and found this small plant that gives tiny flowers. Such a sweet little thing she couldn't resist. We don't know its name, but the florist told Claire that it was a new breeding of an old-fashioned plant. We'll let you know when we found out it's name :)
Claire was in een bloemenwinkel en vond dit kleine plantje dat kleine bloemetjes geeft. Zo'n lief klein ding kon ze niet weerstaan. We weten niet de naam ervan, maar de bloemist vertelde Claire dat dit een nieuwe kweek was van een ouderwetse plant. We laten weten zodra we achter de naam zijn gekomen.

maandag 27 december 2010

Dress Details / Details van een jurk

Claire once had a photo shoot for one of her cd albums and was sponsored that day by Noa Noa with clothes . There was one dress she wished to keep because of that vintage feel, yet logically but unfortunately she had to send all the clothes back to the company. Glad we still have photos of that beautiful dress...

Claire had ooit een fotoshoot voor een van haar cd's en werd die dag gesponsord door Noa Noa met kleding. Er was een jurkje dat ze wel zou willen houden om het vintage uiterlijk, maar helaas moest ze natuurlijk alle kleding terugsturen naar het bedrijf. Gelukkig hebben we nog wat foto's van dat prachtige jurkje...

donderdag 23 december 2010

Dried berries / Gedroogde bessen

Dried berries are great to decorate with, especially in wintertime. They are long lasting and have a blurred, wheathered look. For example we combined the berries with light pink china (Riviera Maison) where the colors came together fairylike.Gedroogde bessen zijn goed om mee te decoreren, met name in de winter. Ze zijn lang houdbaar en hebben een vervaagd, verweerd uiterlijk. Als voorbeeld combineerden we de bessen met lichtroze servies (Riviera Maison) waar de kleuren sprookjesachtig samen komen.

dinsdag 21 december 2010

Open cupboards / Open kasten

Claire chose to get rid of her big grutter cabinet and placed two book shelfs in her living room. The idea is to place your china and beautiful stuff in a place that is open so that you don't forget what you have. People who come over like to browse among the stuff because the cupboards invite them to do that. I often change and decorate so that the cupboards stay fresh to me too.

Claire koos ervoor om haar grote dichte grutterkast weg te doen en daarvoor in de plaats twee open boekenkasten te gebruiken in haar woonkamer. Het idee is om servies en mooie spullen te plaatsen op een plek die open is zodat je niet vergeet wat je hebt. Mensen die langskomen vinden het leuk om tussen de spulletjes te neuzen omdat de kasten hen op deze manier daartoe uitnodigen. "Regelmatig verander en decoreer ik opnieuw zodat de kasten ook voor mij fris blijven."

zondag 19 december 2010

Chandeliers with a touch / Kroonluchters met een touch

Claire bought two new chandeliers, but found them a little too modern. Claire: "I wanted to paint the metallic parts light pink, but I havent found time yet. So I wrapped some old lace around the metallic parts to give them a shabby chic touch. When I'll paint the chandeliers I will make a new post about that". So, if you don't have enough budget for real antique chandeliers you can buy new ones and give them this touch.

Claire kocht twee nieuwe kroonluchters, maar vond ze iets te modern. Claire: "Ik wilde de metallic onderdelen lichtroze verven, maar vond er nog geen tijd voor. Dus wikkelde ik oud kant rondom de metallic delen om ze een shabby chic touch te geven. Als ik de kroonluchters ga verven, zal ik een nieuwe post erover schrijven". Dus, als je niet voldoende budget hebt voor echte antieke kroonluchters kun je nieuwe kopen en hen deze touch geven.

vrijdag 17 december 2010

Winter birds / Wintervogels

As cold as it can be, birds are searching hard for food to get their energy leveled. In Claire's garden there are many birds who thankfully take a bite.Zo koud als het kan zijn, zijn vogels hard aan het zoeken naar voedsel om hun energie op pijl te houden. In Claire's tuin zijn er veel vogels die dankbaar een hapje nemen.

woensdag 15 december 2010

The beauty of fall / De schoonheid van de herfst

Fall. Beautiful fall. Inspiring colors. Inspiring patterns everywhere. Falling leafs. Visiting birds. Just some pictures of Claire's garden...


Herfst. Mooie herfst. Inspirerende kleuren. Overal inspirerende patronen. Vallende bladeren. Bezoekende vogels. Gewoon wat foto's uit Claire's tuin...

maandag 13 december 2010

Guests in summertime/ Gasten in de zomer

In the summer there were many birds that visited Claire's garden. When you are a bird lover you have to make sure you do some things to invite the birds:
1. Create a place where birds can take a bath or have a drink.
2. Make sure you always have some food for the birds.
3. Be aware that if you invite birds there are some spots in the garden where they can hide.
4. Never put food on the ground, because of the danger of natural predators like cats.
5. Birds like grass because they can find worms and insects in it.
6. Don't clean your garden up in the fall and winter, because birds will find insects between the dead leafs.
7. Keep chicken or doves as pets. Pets will attract other animals.In de zomer waren er veel vogels die Claire's tuin bezochten. Als je een vogelliefhebber bent, zorg er dan voor dat je een aantal dingen doet om de vogels uit te nodigen
1. Creëer een plek waar vogels een bad kunnen nemen of wat kunnen drinken.
2. Zorg dat je altijd voedsel hebt voor de vogels.
3. Wees je ervan bewust dat als je vogels uitnodigt, je  ook een paar plekken moet hebben waar ze kunnen schuilen.
4. Plaats nooit voer op de grond, in verband met het gevaar op natuurlijke vijanden zoals katten.
5. Vogels houden van gras omdat ze daar wormen en insecten in kunnen vinden.
6. Ruim je tuin niet op in de herfst en winter, want vogels vinden insecten tussen de dode bladeren.
7. Houd kippen of duiven als huisdieren. Huisdieren trekken andere dieren aan.

zaterdag 11 december 2010

White Napoleon / Witte Napoleon

Let us introduce one of Claire's pets: her white fantail named Napoleon. A white fantail is a dove that normally lives with conspecifics, but Napoleon lives together with the chickens. He always is a watch-keeper in the garden. Claire also finds, he's as  pretty as a dove can be. If you want to have pets in your garden, than a fantail is a good option because they are free to fly but always come back. Napoleon is an exception, because most of the time he stays in the garden...

Laat ons een van Claire's huisdieren introduceren: haar witte pauwstaart, genaamd Napoleon. Een witte pauwstaart is een duif die normaal met soortgenoten leeft, maar Napoleon leeft samen met de kippen. Hij is altijd een wachter in de tuin. Ook vind Claire dat hij heel knap is voor een duif. Als je huisdieren wilt in je eigen tuin, dan is een pauwstaart een goede optie, omdat ze vrij zijn om te vliegen, maar altijd terugkomen. Napoleon is een uitzondering, omdat hij eigenlijk altijd in de tuin blijft...

 

Side table / Bijzettafel

KJ: I am very proud to present: my side table make over! Remember my new found treassures? One of them was some sort of oldfashion side table with a magazine rack. I painted it white in 3 coats of paint and embellished it with a rattan heart for some more softness. So little effort for such a great result, I love it!

KJ: Met trots presenteer ik: mijn bijzettafel make over! Herinner je je nog mijn nieuwe schatten? Een van ze, was een soort ouderwets bijzettafeltje met een tijdschriften rekje. Ik heb het wit geschilderd in 3 lagen verf en het gedecoreerd met een rieten hart om het wat meer zachtheid te geven. Zo weinig moeite voor zo'n geweldig resultaat, I love it!

donderdag 9 december 2010

Strong Eucalyptus / Sterke Eucalyptus

A Gum Tree aka Eucalyptus is a strong tree that remains green in winter. The leafs are grey green and this color brings peacefull feel in a green garden. It grows very fast. Claire planted the tree last summer and in 4 months it doubled it self in length. "I've planted the tree next to the porch so that the grey green color would match the pastel green color of the walls and it works out quite well".


Een Eucalyptus is een sterke boom die groenblijvend is in de winter. De bladeren zijn grijsgroen en deze kleur brengt rust in een groene tuin. Hij groeit heel snel. Claire plantte de boom afgelopen zomer en in 4 maanden tijd verdubbelde de boom zichzelf in de lengte. "Ik plantte de boom net naast de veranda zodat het grijsgroen zou mengen met het pastelgroen van de wand en het werkt best goed".


woensdag 8 december 2010

More eyecandy / Meer snoepjes voor 't oog

KJ: I often hear ladies about their cabinets: "mine is such a clutter!". Well, to prevent it to get cluttered, don't put stuff in it that you don't really like,. That's rule number one. Your showcase shouldn't be for pens, papers and a pack of kleenex. Only show what you like. Other than that, there are no rules. But if you'd like some tips:  try matching colors, themes and materials if you want a quiet look. Vary with heights, size and differ materials if you want some more dynamics in your showcase. Play around and have fun!KJ: Ik hoor dames vaak over hun kast: "de mijne is zo'n rommel!". Wel, om te voorkomen dat het een rommel wordt, zet er geen spullen in die je niet echt leuk vind. Dat is regel nummer één. In jouw vitrine horen geen pennen, papieren en een pakje tissues. Laat alleen maar zien waar je van houdt. Buiten dat, zijn er geen regels. Maar als je wat tips wilt: probeer bij elkaar passende kleuren, thema's en materialen voor een rustiger zicht. Varieer met hoogte, formaat en differentieer juist met materialen als je wat meer dynamiek in je vitrine wilt. Speel ermee en 'have fun'!

dinsdag 7 december 2010

Garden Elements / Elementen van een tuin

A garden needs to be a place where the owner can be comfortable at. With just some elements it is easy to create a personal style. Not only with plants and flowers, but also with bird cages, bird houses, glass elements, decorations and fences.
Een tuin moet een plek zijn waar de eigenaar zich comfortabel voelt. Met een paar elementen is het gemakkelijk om een persoonlijke stijl te creëren. Niet alleen met planten en bloemen, maar ook met vogelkooitjes, vogelhuisjes, glazen elementen, decoratiemateriaal en hekjes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...