vrijdag 29 juli 2011

Handmade Magazine Holders / Handgemaakte tijdschrifthouders


If you use paper magazine holders you can easily change them with scrapbook paper size 12x12. I wanted to change mine into a more shabby chic style and used papers that fit together in color and pattern. At the bottom of the magazine holders I taped labels where I could write down the contents of the magazine holder. This is very easy to make and doesn't take a lot of time - so I challenge you :)
Love, C
 


Als je papieren tijdschiftdozen gebruikt, kun je deze gemakkelijk veranderen met scrapboekpapier in de maat 30x30 cm. Ik wilde die van mij veranderen in een meer shabby chic stijl dus gebruikte ik papier dat bij elkaar past in kleur en patroon. Onderaan de tijdschiftdozen plakte ik labels waar ik op kon schrijven wat er in zit. Dit is heel makkelijk te maken en het kost niet veel tijd - dus ik daag je uit :) 
Liefs, C


donderdag 28 juli 2011

Give away: only 4 days to go! / nog maar 4 dagen te gaan!


 Only 4 days to go!! Than we're closing our give away. So join in while you still can!!
 Nog maar 4 dagen te gaan!! Dan sluiten we onze give away. Doe dus mee nu je nog kan!!

maandag 25 juli 2011

Give away! closing in one week!! / sluiting over 1 week!! Only 7 days to go!! Than we're closing our give away. So join in while you still can.
 Nog maar 7 dagen te gaan!! Dan sluiten we onze give away. Doe dus mee nu je nog kan.

zondag 24 juli 2011

Claire's pregnancy / Claire's zwangerschap


Just a personal note about my pregnancy... 2 more weeks to go!
I wanted to share these pictures made by Victor van der Griendt - www.mcklin.nl.
Love, C
Gewoon een persoonlijk berichtje over mijn zwangerschap... nog twee weekjes te gaan!
Ik wil je deze foto's niet onthouden gemaakt door Victor van der Grient - www.mcklin.nl.
Liefs, C


vrijdag 22 juli 2011

Sweet lights / Lieve lichtjes

On a warm summer night it is very nice to sit outside. I think lighting is very important to create a homy feel outside. I don't like the regular garden lights (they are mostly to bright) but instead of those I use my 2 garlands in a corner of the porch (don't do this if you don't have a roof that protects them against rain). To create more warmth I used some waxines in my tea cups, such a sweet idea. And ofcourse I used some waxines in light holders on the wall and on the tables. Cosy!
Love, C


Op een warme zomeravond is het erg fijn om buiten zitten. Ik denk dat verlichting erg belangrijk is om een huiselijk gevoel buiten te creëren. Ik houd niet van de reguliere tuinverlichting (meestal zijn deze te fel) maar in plaats daarvan gebruik ik mijn 2 kroonluchtertjes in de hoek van de veranda (doe dit niet als je geen dak hebt dat ze tegen de regen beschermt). Om meer warmte te creëren gebruikte ik wat waxines in mijn theekopjes, zo'n lief idee. En natuurlijk gebruikte ik waxines in kaarsenhoudertjes aan de muur en op de tafels. Gezellig! 

Liefs, C


dinsdag 19 juli 2011

Vintage birdcage / Vintage vogelkooitje
At a flee market I found this vintage birdcage and  I fell in love with it immediately! I love the woodwork with curls and the faded paint on it. I placed it in the porch. Just sweet!
Love, C


Op een rommelmarkt vond ik dit vintage vogelkooitje en ik was op slag verliefd! Ik houd van het houtwerk met krullen en de vervaagde verflaag. Ik plaatste het in de veranda. Gewoon schattig!
Liefs, C


vrijdag 15 juli 2011

Decorate my new cupboard / Decoreren van mijn nieuwe buffetkast


As you already understand, I love my new cupboard! But I also love to decorate it shabby chic too. See for yourself. I hope it inspires you!
Love, C
Zoals je wellicht al begrijpt, ik hou van mijn nieuwe buffetkast! Maar ik houd er ook van om deze shabby chic te decoreren. Zie zelf de foto's. Ik hoop dat het je inspireert! 
Liefs, Cdinsdag 12 juli 2011

My new cupboard / Mijn nieuwe buffetkast

Someone told me that time flies when it comes to a baby growing into a toddler. After hearing this I pictured my toddler coming up to my two open cupboards in the living room (just put there last year) and taking all the stuff out .... mmmh, not good.
So, I changed the open cupboards for a closed one, again. This new cupboard is not as big as the one I had before, but actually I like it this way. It saves room for a playpen to come (and more baby stuff).
This cupboard has a country feel about it, because of the panels in three directions. It is painted in white and modified with wax to give it a vintage look. You can easily find these kind of cupboards at thrift shops in your local area if you want to create one like this yourself.
Love, CIemand vertelde mij dat de tijd vliegt als het gaat om een baby die zich ontwikkelt tot een peuter. Nadat ik dit had gehoord moest ik denken aan mijn twee open kasten die ik vorig jaar in de woonkamer had geplaatst - en onze peuter (in wording) die alles uit de kasten zou halen... mmmh, niet goed. 
Dus, veranderde ik opnieuw de open kasten voor een dichte kast. Deze nieuwe kast is niet zo groot als die ik hiervoor had, maar eigenlijk vind ik dat wel fijn zo. Het bespaart ruimte voor de box die nog moet komen (plus alle andere babyspullen). 
Deze kast geeft een landelijk gevoel omdat de panelen in drie richtingen zijn gemaakt. Het is wit geverfd en behandeld met was om een vintage uiterlijk te creëren. Je kunt zelf makkelijk dit soort kasten vinden in een locale kringloopwinkel bij jou in de buurt mocht je zelf ook zo'n kast willen maken. 
Liefs, C

vrijdag 8 juli 2011

Shabby Chic Tablecloth / Tafelkleed

Tablecloths. I just love tablecloths! Especially when they give a table a romantic feel.
This one I found at hm.com and it gives my wooden table just that romantic touch I like. The ruffles are in two layers and give that shabby chic feel.
I ordered this one in white, but hm.com presents other colors and fabrics too.
Love, CTafelkleden. Ik houd van tafelkleden! Vooral als ze de tafel een romantische uitstraling geven. 
Deze vond ik bij hm.com en het geeft mijn houten tafel precies dat juiste romantische uiterlijk dat ik mooi vind. De ruches zijn in twee lagen aangebracht en dit geeft een shabby chic gevoel. 
Ik heb deze besteld in het wit, maar hm.com biedt ze ook in andere kleuren en stoffen aan.  
Liefs, Cdinsdag 5 juli 2011

Lettered hearts / Beletterde hartjes


Just found these simple, but elegant little hearts for the nursery. I bought three of them with the initials of our baby :) I keep you curious about the names to be for a little while longer, but you'll find out later! Sometimes simple elements can give just that extra touch in a room like this.

If you want to guess what name our baby boy will have, just leave a comment. Soon you will find out, only one month to go :)
Love, C

PS Don't forget to join in on our give aways!Ik vond deze simpele, maar elegante kleine hartjes voor de babykamer. Ik kocht drie van deze met de initialen van onze baby :) Ik houd je nog even nieuwsgierig over de namen die het gaan worden, maar daar kom je later vanzelf achter! Simpele elementen als deze, kunnen een kamer net een extra 'touch' geven.

Als je wil raden welke namen ons jongetje zal krijgen, laat gerust een reactie achter. Je zult er snel achterkomen, nog een maandje te gaan :)
Liefs, C

PS vergeet niet in te schrijven op onze give aways!

vrijdag 1 juli 2011

give aways + give away for all

SORRY! THIS GIVE AWAY IS CLOSED
SORRY!DEZE GIVE AWAY IS REEDS GESLOTEN


It’s time to say THANK YOU to all our faithfull and new followers: it’s time for:  The First 24Homes-give-away!! (tadaaahhh!!!)

Het is tijd om DANK JE WEL te zeggen tegen al onze trouwe en nieuwe volgers:  het is tijd voor:  De Eerste 24Homes-give-away!! (tadaaaa!!!)
We will gladly give away this beautiful set to one of our lovely followers: a pillowcover, a chocolate plate, a label with a heart and a sweet framed heart.
We willen deze mooie give away graag geven aan een van onze lieve volgers: een kussensloopje, een bonbonschaaltje, een label met hartje en een lief hartje in een lijst.

But that’s not all! we’ve also got a give away for EVERY follower
Maar dat is niet alles! We hebben ook een give away voor AL onze volgers

We’ve given it a lot of thought, because we wanted to find a way to make ALL our followers happy and not just a few.
We hebben er lang over nagedacht, omdat we een manier zochten om AL onze volgers blij te maken en niet slechts een paar.

So we’ve got this one (regular) give-away plus (!)  we’ve designed this give-away4all, especially for ALL our followers.


Dus hebben we deze ‘gewone’ give away maar ook (!) hebben we een give-away voor iedereen ontworpen, speciaal voor AL onze volgers!
Our give-away4all is a set of templates (digital) with wich you can make numerous of accessories for your home and more.
Onze give-away4all is een set patronen (digitaal) waarmee je talloze accessories voor je huis kunt maken en meer .

A printer and scissors is all you really need. Or if you like crafts than you can take it to the limits.
Je hebt eigenlijk alleen een printer en een schaar nodig. Of als je een beetje creatief bent, kun je er zelfs helemaal los mee gaan.

To get you inspired, we’ve been crafting crazy and took a lot of pictures while going along, so you’d also know how to.(click here to see them)

Om je te inspireren zijn we los gegaan met het maken van voorbeelden en hebben daarbij veel foto’s gemaakt zodat jij ook zult weten hoe je het zelf kunt maken.

nurseryroom from
www.baby-ranch.eu

Join in for our give aways
Here's how to:
Doe mee met onze give aways.
Dit moet je doen:

1)  If you are not yet: become a follower of this blog
2)  comment on this post please
3)      send us an email: 2forHomes@gmail.com, with the subject: I want your give-away!
1) Als je het nog niet bent: word een volger van onze blog
2)  Laat een reactie achter op dit bericht (comment)
3)  Stuur ons een email: 2forHomes@gmail.com, met als onderwerp: Ik wil jullie give-away!


Than you wait a little while. We’ll send you the give-away4all in a couple of days and let you know if you’re the lucky one for the regular give-away.


This give away will close at august 1

We’ll be looking forward to your comments!!
En dan wacht je even. We zullen je de give-away4all binnen een paar dagen toezenden en laten je weten of jij de geluksvogels bent voor de andere give-away

Je kunt je voor deze give away inschrijven tot 1 augustus

We zien uit naar je reactie!!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...